Programy pro školy v Nové budově Národního muzea

16.4.2014

Programy pro školy v Nové budově Národního muzea

Tajemná smrt?

Jak se se smrtí vypořádává příroda? Jak se koloběh života liší v životě lidí a v životě zvířat?
Žáci se prostřednictvím programu dozvědí, jak je smrt přítomna v koloběhu života a nakolik je pro vyváženost v přírodě potřebná. Zjistí také, jak o smrti uvažovali naši předkové a poznají vývoj přístupů ke smrti od pravěku až po současnost. Seznámí se s různými mytologickými výklady smrti a posmrtného života. Žáci jsou vedeni k zamýšlení se nad úlohou smrti na Zemi a nad jejími různými podobami a přístupy k ní.
Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.

Cílenost: 2. stupeň ZŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Dějepis, Přírodopis, Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova / Klíčová slova: koloběh, predátor, smrt, posmrtný život, pohřbívání / Výstupy – žák: chápe koloběh života a smrti jako přirozenou součást přírody, uvědomuje si význam smrti pro udržení rovnováhy v přírodě, chápe vývoj a význam různých přístupů ke smrti a pohřbívání od pravěku až po současnost / Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel. 224 497 443
 

Život versus smrt

Proč panuje tak velký strach ze smrti? Jak se se smrtí vypořádávali lidé v dřívějších dobách?
Žáci se prostřednictvím programu seznámí z různých úhlů pohledu s dnes velmi tabuizovaným tématem smrti. Uvědomí si, že v minulosti byla smrt běžnou součástí života. Budou konfrontováni s různými podobami smrti ve světě zvířat i lidí. Program je dovede k zamyšlení nad drastickými podobami smrti jako je vražda, poprava, válka, smrtelná nemoc. Tematizována bude i problematika tzv. života po životě tak, jak byla nahlížena v minulosti a jak je k této otázce přistupováno dnes. Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.

Cílenost: SŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Dějepis, Biologie, Občanský a společenskovědní základ, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova / Klíčová slova: smrt, etika, náboženství, rituál, trest, východisko / Výstupy – žák: rozkrývá tabu spojená se smrtí, uvědomuje si vědecký význam smrti a rozdíl, jak byla vnímána v minulosti a dnes. Rozvíjí svoji vizuální gramotnost, trénuje kritické myšlení, argumentaci a vyjadřování vlastních názorů. Dokáže popsat své pocity a dojmy, část programu pracuje samostatně a vybírá důležité informace. / Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel. 224 497 443
 

Smrt jako zrcadlo života

Proč je pro nás smrt důležitá? Jak komunikovat s lidmi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní? Program přiblíží pohled na smrt jako nevyhnutelnou součást života. Pomocí her a interaktivních úkolů budou studenti pracovat s tématem lidské konečnosti. Otevřeně budou spolu s lektorem hovořit o všem, co je v souvislosti se smrtí v dnešní společnosti tabu. Vzhledem k náročnosti a citlivosti tématu je průběh programu přizpůsoben potřebám jednotlivé skupiny a probíhá pod vedením zkušeného lektora, který je zároveň pracovníkem hospicové péče. Studenti se tak mimo jiné dozvědí, jak vypadá smrt z pohledu lidí, kteří o umírajícího pečují.
Program je vhodný i pro studenty zdravotnických a sociálních oborů, kterým budou informace podávány specificky z odborného hlediska.
 
Cílenost: SŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Osobnostní a sociální výchova / Klíčová slova: smrt, etika, paliativní péče, hospic, umírání / Výstupy – žák: dokáže komunikovat s vážně nemocnými lidmi, respektuje velikost a důležitost lidské bytosti, dokáže téma smrti reflektovat z různých úhlů pohledu / Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel. 224 497 443
 

Zvířata nad Prahou

Děti se seznámí s příběhem o Noemovi, výstavní podlaží Nové budovy se stane bájnou archou a společně poznávají rozmanitosti jednotlivých zvířecích druhů a jejich prostředí. Důraz je kladen na pozorování, formulování, jaká jsou vystavená zvířata, správné pojmenování jednotlivých částí těla, určení barevnosti či velikosti, následné srovnávání zvířat mezi sebou. Jednotlivá zastavení jsou strukturována jako prohlídka jednotlivých částí archy. Zmiňovány jsou potřeby zvířat a ty následně dávány do souvislosti s potřebami lidí.
Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět
Klíčová slova: zvíře, srst, barva, pestrost, tvar, archa, loď
Výstupy – žák: uvědomuje si pestrost, rozmanitost a neustálou proměnu přírody, rozlišuje nutnost ochrany zvířat i rostlin
Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč lektor (školní skupiny 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: vzdělavani@nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Za zvířaty kolem světa

Žáci se cestou kolem světa seznámí s jednotlivými zoogeografickými oblastmi, s charakteristikou obratlovců i zoologických sbírek a s poukázáním na roli dominantního druhu – člověka, který mění podmínky v jednotlivých částech světa. Tyto změny mohou být k horšímu (vyhubení druhů, snižování populací i celkové druhové pestrosti, zavlečení druhů na nová území), ale také k lepšímu (národní parky a chráněná území, záchranné chovy).
Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět
Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, pestrost, obratlovci, archa, mýty, člověk
Výstupy – žák: vytváří si ohleduplný vztah k přírodě, chápe nutnost ochrany přírody, dokáže se orientovat v jednotlivých zoogeografických oblastech
Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč lektor (školní skupiny 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: vzdělavani@nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Obratní obratlovci

Žáci se seznámí s obratlovci jako s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich minulostí, současností i výhledy některých druhů na přežití. Žáci samostatně vymezují jednotlivé zoogeografické oblasti a sestavují jejich charakteristiky. Je tematizován zájem člověka o přírodu, který se proměňuje v čase, dokumentaci zvířecí říše pomocí muzejních exponátů, žáci jsou diskuzními bloky vedeni k pochopení smyslu vytváření biologických sbírek v muzeích.
Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 2. stupeň ZŠ / Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, obratlovci, muzeum, člověk, biodiverzita
Výstupy – žák: uvědomuje si okolnosti působení člověka na přírodu, dokáže definovat, zařadit a popsat podkmen obratlovců, orientuje se v jednotlivých zoogeografických oblastech
Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč lektor (školní skupiny 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: vzdělavani@nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Lovci, ochránci a muzejníci

Na pomezí přírodovědných a společenskovědných oborů se studenti seznámí s historií vztahu člověka k přírodě, k její dokumentaci a ochraně, a tak nastíní proměny biologického myšlení. Nejen představy o potopě světa prošly revizí, pozměnit musíme i naše chápání klasifikace organismů. Studenti jsou diskuzními bloky vedeni k úvahám o možnostech každého z nás, jak chránit druhovou pestrost na planetě Zemi. Představována je i muzejní činnost a realizace přírodovědecké expozice.

Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost:
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Biologie, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: příroda, zvíře, člověk, ochrana, myšlení, muzeum / Výstupy – žák: dokáže určit možné dopady praktických aktivit lidí na přírodní prostředí, rozlišuje vztah člověka k přírodě napříč minulostí, uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informaci
Cena: 70 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel. 224 497 443

sekce: Národní muzeum   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články